ZÁKON č. 321/2004 Sb.

ze dne 29. dubna 2004, o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ - VINOHRADNICTVÍ A VINAŘSTVÍ

HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje podmínky a požadavky v oblasti vinohradnictví a vinařství, jejichž úpravu bezprostředně závazné předpisy Evropských společenství1) (dále jen "předpisy Evropských společenství") členským státům Evropské unie přikazují, nebo umožňují členským státům Evropské unie provést samostatnou úpravu podle jejich uvážení. Tento zákon dále upravuje výkon státní správy, včetně státního dozoru nad dodržováním povinností stanovených předpisy Evropských společenství 1) a tímto zákonem, a ukládání sankcí za jejich porušování.

(2) Tento zákon se nevztahuje na vinné hrozny určené k přímé lidské spotřebě, 2) hroznovou šťávu, 2) zahuštěnou hroznovou šťávu, 2) vinný ocet, 2) případně potraviny nového typu3) nebo složky potravin nového typu, 3) pokud tento zákon nestanoví jinak.

§ 2

Ustanovení zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nejsou tímto zákonem dotčena, pokud tento zákon nestanoví jinak.

§ 3

Vymezení základních pojmů

(1) Pokud tento zákon používá pojmy vinařský rok, 4) klučení,5) právo na výsadbu,5) právo na opětovnou výsadbu,5) název zeměpisné jednotky menší než členský stát,6) skutečný obsah alkoholu,7) celkový obsah alkoholu,7) přirozený obsah alkoholu,7) kupáž,8) tirážní likér,8) expediční likér,8) etiketa,9) producent,10) obchodní zprostředkovatel,10) maloobchodník,10) uznaný uzávěr,10) plnění,10) moštová odrůda,11) stanovená pěstitelská oblast,12) země původu,13) evidenční kniha,14) enologické postupy a ošetřování,15) matolinové víno,16) rozumí se tím pro účely tohoto zákona jejich vymezení v předpisech Evropských společenství.

(2) Pro účely tohoto zákona se dále rozumí

a) révou réva rodu Vitis L.,17)

b) révovou sazenicí zakořeněný výpěstek révy,

c) vinohradem nebo vinicí (dále jen "vinice") pozemek, případně pozemky, jednoho pěstitele, o celkové výměře větší než 10 arů, osázený trvalým porostem révy, jemuž Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský18) (dále jen "Ústav") na základě jeho písemné žádosti, podané po 1. lednu 2001, přidělil nebo přidělí registrační číslo nebo registrační čísla pozemku (dále jen "registrační číslo"); pozemek, případně pozemky, jednoho pěstitele, o celkové výměře menší než 10 arů, osázený trvalým porostem révy, se považuje za vinici jen tehdy, přidělil-li nebo přidělí Ústav na základě písemné žádosti pěstitele, podané po 1. lednu 2001, tomuto pozemku, případně těmto pozemkům, registrační číslo nebo registrační čísla,

d) viniční tratí pozemek, část pozemku, soubor pozemků, soubor pozemku a části pozemku, nebo kombinací pozemků, případně částí pozemků, tvořících souvislý celek, v jedné vinařské oblasti, případně podoblasti, splňující předpoklady pro pěstování révy z hlediska zeměpisné polohy, svažitosti, délky oslunění a půdně klimatických vlastností,

e) výnosovou plochou vinic plocha vinic osázená révou, s výjimkou neobdělávaných vinic, podnožových vinic a vinic pro pokusné účely,

f) hektarovým výnosem množství sklizených vinných hroznů nebo vyrobeného vína z 1 hektaru výnosové plochy vinic,

g) pěstitelem osoba provozující vinohradnictví na vinici,

h) celkovým hektarovým výnosem pěstitele podíl množství sklizených vinných hroznů, případně množství vyrobeného vína z těchto vinných hroznů a plochy vinice, případně vinic jednoho pěstitele,

i) vinohradnictvím pěstitelem provozovaná

1. výsadba a pěstování révy na vinici za účelem produkce vinných hroznů, případně révových roubů,

2. sklizeň vinných hroznů nebo révových roubů,

3. výsadba a pěstování révy podnožové, za účelem produkce podnožových řízků,

4. produkce révových sazenic,

j) rmutem zpracováním narušené vinné hrozny, z nichž lze vyrobit produkt,

k) produktem rmut, hroznový mošt,16) částečně zkvašený hroznový mošt,16) částečně zkvašený hroznový mošt ze zaschlých hroznů,16) hroznový mošt z čerstvých vinných hroznů, jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu,16) zahuštěný hroznový mošt,16) rektifikovaný moštový koncentrát,16) hroznová šťáva,16) zahuštěná hroznová šťáva,16) víno,16) mladé víno,16) víno vhodné k získávání stolního vína,16) stolní víno,16) likérové víno,16) šumivé víno,16) perlivé víno,16) vinné kaly,16) matoliny,16) matolinové víno,16) alkoholizované víno16) a víno z přezrálých hroznů;16) produktem jsou rovněž sklizené čerstvé vinné hrozny,16)

l) vinařstvím zpracování vinných hroznů, rmutu, hroznového moštu nebo vína, povolenými technologickými postupy, plnění produktu do obalu, označování produktu a jeho uvádění do oběhu,

m) šarží množství druhově totožných produktů, které byly vyrobeny za stejných podmínek a stejným způsobem,

n) jakostním vínem stanovené pěstitelské oblasti12) jakostní víno, jakostní víno s přívlastkem, jakostní šumivé víno stanovené pěstitelské oblasti, dále aromatizované jakostní šumivé víno, pěstitelský sekt, jakostní perlivé víno, jakostní likérové víno, víno originální certifikace, stanovené pěstitelské oblasti,

o) evidenčním číslem jakosti soubor číselných a písmenných znaků sestávající z čísla rozhodnutí Státní zemědělské a potravinářské inspekce19) (dále jen "Inspekce") o zatřídění příslušného vína a z označení vzorku vína,

p) stupněm normalizovaného moštoměru obsah zkvasitelných cukrů ve vinných hroznech, vyjádřený v kilogramech na 1 hektolitr hroznového moštu; přepočet přirozeného obsahu alkoholu v procentech objemových ze stupňů normalizovaného moštoměru je uveden v příloze k tomuto zákonu,

q) cukernatostí obsah zkvasitelných cukrů v hroznovém moštu, vyjádřený ve stupních normalizovaného moštoměru,

r) výrobou povolené technologické úpravy, při nichž je u produktu dosaženo změny; skladování je výrobou pouze tehdy, je-li prováděno za účelem změny jakosti produktu,

s) výrobcem fyzická nebo právnická osoba, která vyrábí, plní, skladuje, nebo označuje produkt, za účelem jeho uvádění do oběhu,

t) malým množstvím10) množství nepřevyšující 1 000 hektolitrů vína prodaného maloobchodníkem konečnému spotřebiteli za 1 vinařský rok,

u) uváděním do oběhu nabídka produktu k prodeji, jeho prodej anebo jiná forma jeho nabídky ke spotřebě, včetně skladování pro potřeby prodeje, případně přepravy pro potřeby prodeje, nebo nabídky ke spotřebě,

v) vinným nápojem nápoj obsahující nejméně 50 % vína,

w) vinným střikem víno smísené s vodou, sodovkou (sifonem), nebo minerálkou.

HLAVA II - VINOHRADNICTVÍ

§ 4

Stanovené pěstitelské oblasti

(1) Stanovenou pěstitelskou oblastí12) pro jakostní víno stanovené pěstitelské oblasti (dále jen "jakostní víno stanovené oblasti") je vinařská oblast Morava a vinařská oblast Čechy.

(2) Vinařská oblast se skládá z vinařských podoblastí. Vinařskou podoblast tvoří vinařské obce, na jejichž území20) jsou stanoveny viniční tratě nebo jejich části.

(3) Vinařské podoblasti, vinařské obce a viniční tratě stanoví Ministerstvo zemědělství (dále jen "ministerstvo") na základě geografické polohy, svažitosti, půdně klimatických vlastností a historických údajů, záznamů a poznatků.

(4) Prováděcí právní předpis stanoví seznam

a) vinařských podoblastí v jednotlivých vinařských oblastech,

b) vinařských obcí v jednotlivých vinařských podoblastech,

c) viničních tratí v jednotlivých vinařských obcích, včetně jejich územního vymezení,

d) odrůd, ze kterých je dovoleno vyrábět jakostní víno stanovené oblasti.

§ 5

Vinice vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti

(1) Vinice ve viničních tratích, které jsou osázené odrůdami révy zapsanými v seznamu odrůd podle § 4 odst. 4 písm. d) (dále jen "odrůda"), se považují za vinice vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti.

(2) Při stanovení seznamu odrůd podle § 4 odst. 4 písm. d) ministerstvo vychází z dlouhodobých pěstitelských zkušeností a z poznatků ve srovnatelných klimatických oblastech ostatních členských států Evropské unie.

§ 6

Hektarový výnos a nejvyšší hektarový výnos

(1) Pěstitel je povinen vést záznamy o osázené viniční ploše a dosažených hektarových výnosech podle předpisu Evropských společenství21) a v souladu s prováděcím právním předpisem.

(2) Nejvyšší hektarový výnos vinných hroznů za příslušný vinařský rok pro vinařské oblasti, vinařské podoblasti, vinařské obce a viniční tratě, z nichž lze vyrábět zemské víno, případně jakostní víno stanovené oblasti činí nejvýše 12 tun vinných hroznů z jednoho hektaru vinice za příslušný vinařský rok (dále jen "nejvyšší hektarový výnos").

(3) Pěstitel nesmí ze sklizně za příslušný vinařský rok uvést do oběhu větší množství zemského vína a jakostního vína stanovené oblasti než množství odpovídající výrobě z nejvyššího hektarového výnosu podle odstavce 2.

(4) Pokud celkový hektarový výnos překročí nejvyšší hektarový výnos podle odstavce 2, musí pěstitel veškeré množství sklizně ze všech vinic v příslušném vinařském roce použít pouze pro výrobu stolního vína nebo uvést do oběhu pouze jako vinné hrozny určené pro výrobu stolního vína.

(5) Prováděcí právní předpis stanoví způsob a vzor vedení záznamů o vinicích a na nich dosažených hektarových výnosech.

§ 7

Správa produkčního potenciálu

Správa produkčního potenciálu22) zahrnuje správu práv na novou výsadbu podle § 8, správu práv na opětovnou výsadbu podle § 9 a správu rezervy.

§ 8

Nová výsadba

(1) Ústav může na základě žádosti fyzické nebo právnické osoby při splnění podmínek23) rozhodnout o povolení nové výsadby.

(2) Ústav rozhodne o povolení nové výsadby prováděné v souladu s předpisy Evropských společenství23) do 90 dnů ode dne zahájení řízení. Ústav stanoví podmínky, za nichž lze o povolení nové výsadby rozhodnout.

(3) Na udělení povolení nové výsadby podle odstavců 1 a 2 není právní nárok. O odvolání proti rozhodnutí Ústavu podle odstavců 1 a 2 rozhoduje ministerstvo.

(4) Prováděcí právní předpis stanoví vzor žádosti o povolení nové výsadby.

§ 9

Právo na opětovnou výsadbu

(1) O udělení práva na opětovnou výsadbu rozhoduje Ústav na základě žádosti pěstitele, který

a) vyklučil vinici, nebo

b) se zaváže, že stanoveným způsobem24) vyklučí vinici před uplynutím třetího roku od výsadby nové vinice.

(2) K vyklučení vinice podle odstavce 1 musí mít pěstitel souhlas vlastníka pozemku, k němuž se vztahuje právo na opětovnou výsadbu. Souhlas doloží pěstitel Ústavu.

(3) Pokud vlastník pozemku nedá souhlas podle odstavce 2, může pěstitel nebo vlastník pozemku podat Ústavu návrh na zahájení řízení o udělení práva na opětovnou výsadbu. V tomto řízení Ústav udělí právo na opětovnou výsadbu vlastníku pozemku, jestliže splní podmínky pro udělení práva na opětovnou výsadbu podle tohoto zákona a předpisů Evropských společenství.25)

(4) Nesplní-li vlastník pozemku podmínky pro udělení práva na opětovnou výsadbu do 2 let od zahájení řízení podle odstavce 3, udělí Ústav právo na opětovnou výsadbu pěstiteli, jemuž vlastník pozemku neudělil souhlas podle odstavce 2, nebo jinému pěstiteli, který se stane uživatelem tohoto pozemku.

(5) V případě, že pěstitel prokáže Ústavu, že vlastník pozemku nebo jeho pobyt není znám, uveřejní Ústav po dobu 90 dnů na úřední desce obce, ve které se dotčený pozemek nachází, výzvu vlastníkovi pozemku, aby uplatnil své právo na udělení souhlasu či nesouhlasu s vyklučením vinice. Pokud vlastník pozemku v této lhůtě neuplatní své právo souhlasit či nesouhlasit s vyklučením vinice, má se za to, že vlastník pozemku nebo jeho pobyt není znám, a jeho souhlas podle odstavce 2 se nevyžaduje. Po dobu uveřejnění výzvy neběží lhůta pro vydání rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu.26)

(6) Právo na opětovnou výsadbu je převoditelné27) na jiné osoby pouze v rámci jedné vinařské oblasti. O převod práva na opětovnou výsadbu požádá Ústav osoba převádějící toto právo způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem. Ústav o převodu práva na opětovnou výsadbu rozhodne do 90 dnů.

(7) Právo na opětovnou výsadbu lze uplatnit až do konce osmého vinařského roku následujícího po roce, v němž bylo dokončeno klučení.28)

(8) Není-li právo na opětovnou výsadbu uplatněno podle odstavce 7, přechází do rezervy. Ústav rozhodne o udělení práva z rezervy.29)

(9) Prováděcí právní předpis stanoví vzor žádosti o udělení práva na opětovnou výsadbu podle odstavce 1 písm. a) a b) a vzor žádosti o převod práva na opětovnou výsadbu.

§ 10

Nepovolená výsadba

(1) Ústav rozhodnutím uloží pěstiteli, aby na své náklady vinici vyklučil, jestliže právo na výsadbu uskutečňuje v rozporu s předpisy Evropských společenství23),24) nebo v rozporu s § 8 nebo § 9. V rozhodnutí Ústav stanoví lhůtu, do kdy je pěstitel povinen vinici vyklučit. Nebude-li vinice ve stanovené lhůtě vyklučena, nařídí Ústav vyklučení na náklady pěstitele.

(2) V případě, že vinné hrozny byly sklizeny na vinici vysazené v rozporu s předpisy Evropských společenství23),24) nebo v rozporu s § 8 nebo § 9, nebo z těchto vinných hroznů byly vyrobeny produkty, Inspekce rozhodne o způsobu zpracování těchto produktů.

(3) Odstavce 1 a 2 nevylučují uložení sankce podle tohoto zákona. HLAVA III - VINAŘSTVÍ

§ 11

Povinnosti výrobců

(1) Zahájení, přerušení a ukončení výroby produktů je výrobce povinen oznámit písemně Ústavu, nejpozději v den zahájení, přerušení nebo ukončení výroby produktů; v oznámení výrobce uvede své jméno, příjmení a trvalý pobyt, jde-li o fyzickou osobu, obchodní firmu nebo název a sídlo, jde-li o právnickou osobu, a místo výroby produktu. Oznámení podle tohoto odstavce se zapisuje do Registru vinic podle § 28 (dále jen "Registr").

(2) Výrobce produktů je povinen

a) dodržovat požadavky na výrobu, jakost a zdravotní nezávadnost stanovené předpisy Evropských společenství15) a prováděcím právním předpisem,

b) odstranit vedlejší produkty vznikající při zpracování nebo výrobě produktů způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,

c) dodržovat požadavky na provozní a osobní hygienu při výrobě produktů stanovené zvláštním právním předpisem,30)

d) oznámit Inspekci výrobu matolinového vína16) pro vlastní spotřebu, a to nejpozději 7 dní před zahájením této výroby,

e) zajistit soustavnou kontrolu své produkce způsobem stanoveným předpisy Evropských společenství31) a prováděcím právním předpisem a vést a uchovávat o tom evidenci v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.

(3) Prováděcí právní předpis stanoví

a) podrobnější požadavky na výrobu a fyzikální, chemické a smyslové po